O NAS

Fundacja „SIÓDMY ZMYSŁ” to przede wszystkim ludzie i ich pasja. Wszystkie, choć mamy zupełnie inne usposobienia i charaktery, kochamy naszą pracę. W działaniu kierujemy się angielskim powiedzeniem  „Teoria rozwija praktykę, a praktyka teorię”. Chcemy, aby nasza naukowa praca miała bezpośrednie przełożenie na podnoszenie jakości życia osób z dysfunkcją wzroku i słuchu. I odwrotnie – aby praktyczne wyzwania w tworzeniu audiodeskrypcji i napisów dla niesłyszących sprowadzały nas na ziemię z “naukowych obłoków”.

Nasza misja

 • Kształtowanie świadomości społecznej, opinii publicznej i popularyzowanie wiedzy na temat specyficznych potrzeb, możliwości, sytuacji społecznej osób z niepełnosprawnością.
 • Promowanie, wspieranie rozwoju i upowszechnianie kultury i sztuki wśród osób z niepełnosprawnością.
 • Promowanie, wspieranie rozwoju, upowszechnianie kultury fizycznej, rekreacji, sportu, turystyki wśród osób z niepełnosprawnością.
 • Inicjowanie i popieranie badań naukowych zmierzających do poprawy dostępności kultury i sztuki dla osób z niepełnosprawnością.
 • Promocja audiodeskrypcji i napisów dla niesłyszących.
 • Działanie wspomagające informacyjnie, edukacyjnie, szkoleniowo, technicznie osoby z niepełnosprawnością, osoby i instytucje z sektora kultury i sztuki oraz osoby wspierające realizację celów Fundacji.
 • Pomoc dzieciom, osobom z niepełnosprawnością w nauce i adaptacji do środowiska sprawnych rówieśników oraz podejmowanie działań na rzecz integracji obu tych środowisk.
 • Promocja zatrudnienia, aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością pozostających bez pracy lub zagrożonych utratą pracy,
 • Ochrona praw, działalność na rzecz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych.
 • Reprezentowanie interesów środowiska osób z niepełnosprawnością.
  • Promocja i organizacja wolontariatu.
 • Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo osoby z niepełnosprawnością.
 • Rozwój wspólnot, społeczności lokalnych, samorządowych, organizacji pozarządowych i innych instytucji.
 • Tworzenie programów, paneli badawczych, informacyjnych oraz wydawniczych służących zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat praw i potrzeb osób z niepełnosprawnością.
 • Inicjowanie i popieranie międzynarodowej współpracy sprzyjającej statutowym celom Fundacji.
 • Wspieranie działań związanych z promocją regionu, rozwojem turystyki oraz z ochroną miejsc pamięci i zabytków w regionie.
 • Działania na rzecz szkolenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli, instruktorów rehabilitacji, innych osób pracujących z osobami z niepełnosprawnością i na rzecz osób z niepełnosprawnością, a także rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością.
 • Inicjowanie i opiniowanie regulacji prawnych dotyczących niewidomych.
 • Prowadzenie działalności edukacyjnej i promocyjnej na rzecz niewidomych i niesłyszących z wykorzystaniem środków masowego przekazu i własnych publikacji.