Co robimy?

Od 2011 roku zajmujemy się szeroko rozumianą dostępnością i udostępnianiem tego, co w kulturze, sztuce, przestrzeni użytkowej powinno być dostępne dla osób z niepełnosprawnością sensoryczną. Tworzymy audiodeskrypcję (AD), napisy dla niesłyszących (SDH) i przygotowujemy tłumaczenia na polski język migowy (PJM). Pomagamy w organizacji dostępnych wydarzeń, szkolimy Instytucje Kultury i dzielimy się wiedzą oraz zapałem do działania. Sami z przyjemnością z każdym dniem uczymy się, jak jeszcze skuteczniej zmieniać świat, aby było w nim jak najmniej barier.

Angażujemy się w różne kulturalne projekty, zarówno na szczeblu lokalnym, jak i krajowym. To małe i duże przedsięwzięcia, w których pomagamy udostępniać kulturę i integrować osoby z niepełnosprawnościami z pełnosprawnymi.

Stół ukazany od góry. Na nim 5 otwartych laptopów, smartfony i kubki z kawą.

Historia.

Fundacja Siódmy Zmysł powstała w 2011 r. z inicjatywy dr Anny Jankowskiej, pracownika naukowego na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Agaty Psiuk, ówczesnej studentki dr Jankowskiej, u której pisała pierwszą w Polsce pracę magisterską na temat audiodeskrypcji. Z naukowej współpracy obu specjalistek zrodziła się idea powołania organizacji pozarządowej, która połączy podejście badawcze z praktycznym. Zadaniem tej organizacji będzie tworzenie i popularyzacja audiodeskrypcji i napisów dla niesłyszących oraz organizowanie dostępnych wydarzeń kulturalnych. Plany szybko przerodziły się w działanie. W marcu 2011 roku powołana została Fundacja Siódmy Zmysł. Od 2012 roku prężnie działa na rzecz dostępnej kultury, realizując projekty kulturalne, naukowe i badawcze.

Co udało nam się zrobić przez ponad dekadę? Projektów, zadań i współpracy mieliśmy całe mnóstwo. Poniżej opiszemy najważniejsze z nich.

Oferujemy szereg usług dostępnościowych, które mają na celu ułatwienie osobom z niepełnosprawnościami sensorycznymi dostępu do kultury.

2012 - 2016

Współudział w projekcie Polska i Islandia przeciw wykluczaniu z kultury - Robimy audiodeskrypcję do kilkudziesięciu materiałów video

2013 - 2016

Projekt Open Art Sztuka współczesna dla Wszystkich - Tworzymy innowacyjny multimedialny przewodnik po muzeach na smartfony

2013 - do dziś

Współpracujemy z Krakowskim Biurem Festiwalowym przy Festiwalu Muzyki Filmowej, robimy audiodeskrypcję do wybranych filmów

2015 - 2018

Projekt "AudioMovie. Kino dla Wszystkich" - wraz z partnerami opracowujemy kompleksowe rozwiązanie prawno-technologiczne umożliwiające odtwarzanie na smartfonach alternatywnych ścieżek lektorskich w kinie.

2018 - 2021

współudział w projekt ADAPTER. Tworzymy audiodeskrypcję do wybranych filmów fabularnych i dokumentalnych

2019

Audio Movie, Razem do kina - organizujemy serię pokazów filmów z audiodeskrypcją i napisami dla niesłyszących w kinach w Krakowie, Katowicach i Sosnowcu.

2021

Projekt Udostępnij się! - tworzymy nowatorski portal internetowy, który gromadzi dostępne wydarzenia z całej Polski.

Nasza misja.

 • Kształtowanie świadomości społecznej, opinii publicznej i popularyzowanie wiedzy na temat specyficznych potrzeb, możliwości, sytuacji społecznej osób z niepełnosprawnością.
 • Promowanie, wspieranie rozwoju i upowszechnianie kultury i sztuki wśród osób z niepełnosprawnością.
 • Promowanie, wspieranie rozwoju, upowszechnianie kultury fizycznej, rekreacji, sportu, turystyki wśród osób z niepełnosprawnością.
 • Inicjowanie i popieranie badań naukowych zmierzających do poprawy dostępności kultury i sztuki dla osób z niepełnosprawnością.
 • Promocja audiodeskrypcji i napisów dla niesłyszących.
 • Działanie wspomagające informacyjnie, edukacyjnie, szkoleniowo, technicznie osoby z niepełnosprawnością, osoby i instytucje z sektora kultury i sztuki oraz osoby wspierające realizację celów Fundacji.
 • Pomoc dzieciom, osobom z niepełnosprawnością w nauce i adaptacji do środowiska sprawnych rówieśników oraz podejmowanie działań na rzecz integracji obu tych środowisk.
 • Promocja zatrudnienia, aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością pozostających bez pracy lub zagrożonych utratą pracy,
 • Ochrona praw, działalność na rzecz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych.
 • Reprezentowanie interesów środowiska osób z niepełnosprawnością.
 • Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo osoby z niepełnosprawnością.
 • Rozwój wspólnot, społeczności lokalnych, samorządowych, organizacji pozarządowych i innych instytucji.
 • Tworzenie programów, paneli badawczych, informacyjnych oraz wydawniczych służących zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat praw i potrzeb osób z niepełnosprawnością.
 • Inicjowanie i popieranie międzynarodowej współpracy sprzyjającej statutowym celom Fundacji.
 • Wspieranie działań związanych z promocją regionu, rozwojem turystyki oraz z ochroną miejsc pamięci i zabytków w regionie.
 • Działania na rzecz szkolenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli, instruktorów rehabilitacji, innych osób pracujących z osobami z niepełnosprawnością i na rzecz osób z niepełnosprawnością, a także rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością.
 • Inicjowanie i opiniowanie regulacji prawnych dotyczących niewidomych.
 • Prowadzenie działalności edukacyjnej i promocyjnej na rzecz niewidomych i niesłyszących z wykorzystaniem środków masowego przekazu i własnych publikacji.

Nasze osiągnięcia.

Podczas 11 lat działalności udało nam się dużo osiągnąć, najważniejsze sukcesy Fundacji to między innymi:

100 instytucji z którymi współpracujemy

500 audiodeskrypcji filmowych

4000 minut napisów dla niesłyszących

Zapoznaj się z naszą ofertą.

Sprawdź ofertę