Statut

Fundacji Siódmy Zmysł 

Tekst jednolity 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§1 

1. Fundacja Siódmy Zmysł, zwana dalej Fundacją została ustanowiona przez: 1) Annę Jankowską 

2) Agatę Psiuk, 

aktem notarialnym (Repertorium A Nr 674/2011) sporządzonym dnia 31 stycznia  2011 r. przed notariusz Tomaszem Obtułowiczem w Kancelarii Notarialnej w  Krakowie przy ul. Marszałka Piłsudskiego 40/3. 

2. Siedzibą Fundacji jest miasto Krzeszowice. 

3. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami w  zakresie określonym obowiązującymi przepisami. 

4. Działalność zamiejscową Fundacja prowadzi za pośrednictwem powołanych w tym  celu swoich oddziałów (biur regionalnych lub placówek) lub poprzez swojego  oficjalnego przedstawiciela regionalnego, którym może być osoba fizyczna  każdorazowo działająca na podstawie pisemnego upoważnienia zarządu Fundacji.  

5. Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest minister właściwy ds. kultury i  dziedzictwa narodowego. 

§ 2 

Fundacja działa na podstawie przepisów: 

1. Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Z 1991r., nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami), 

2. Innych aktów prawnych regulujących działalność fundacji zawartych w niniejszym  statucie. 

§ 3 

Fundacja posiada osobowość prawną. 

§ 4 

1. Fundacja ma prawo używać wyróżniającego ją znaku graficznego, który wraz z nazwą  podlega ochronie prawnej. 

2. Fundacja używa pieczęci wskazującej jej nazwę i siedzibę. 

3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy  w wybranych językach obcych.

4. Fundacja może przyznawać nagrody, wyróżnienia osobom fizycznym w konkursach  organizowanych przez Fundację oraz osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla  celów wyznaczonych przez Fundację lub dla samej Fundacji. 

§ 5 

Czas działania Fundacji jest nieograniczony. 

Rozdział II 

Cele Fundacji i sposoby ich realizacji 

§ 6 

1. Celem Fundacji jest: 

a) Działalność charytatywna na rzecz osób z niepełnosprawnością. 

b) Kształtowanie świadomości społecznej, opinii publicznej i popularyzowanie  wiedzy na temat specyficznych potrzeb, możliwości, sytuacji społecznej osób z  niepełnosprawnością. 

c) Promowanie, wspieranie rozwoju i upowszechnianie kultury i sztuki wśród  osób z niepełnosprawnością. 

d) Promowanie, wspieranie rozwoju, upowszechnianie kultury fizycznej,  rekreacji, sportu, turystyki wśród osób z niepełnosprawnością. 

e) Inicjowanie i popieranie badań naukowych zmierzających do poprawy  dostępności kultury i sztuki dla osób z niepełnosprawnością. 

f) Promocja audiodeskrypcji i napisów dla niesłyszących. 

g) Działanie wspomagające informacyjnie, edukacyjnie, szkoleniowo, technicznie  osoby z niepełnosprawnością, osoby i instytucje z sektora kultury i sztuki oraz  osoby wspierające realizację celów Fundacji. 

h) Pomoc dzieciom, osobom z niepełnosprawnością w nauce i adaptacji do  środowiska sprawnych rówieśników oraz podejmowanie działań na rzecz  integracji obu tych środowisk. 

i) Promocja zatrudnienia, aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością  pozostających bez pracy lub zagrożonych utratą pracy, 

j) Ochrona praw, działalność na rzecz przestrzegania praw osób  

niepełnosprawnych. 

k) Reprezentowanie interesów środowiska osób z niepełnosprawnością. l) Promocja i organizacja wolontariatu. 

m) Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub  finansowo osoby z niepełnosprawnością.  

n) Rozwój wspólnot, społeczności lokalnych, samorządowych, organizacji  pozarządowych i innych instytucji. 

o) Tworzenie programów, paneli badawczych, informacyjnych oraz  

wydawniczych służących zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat  praw i potrzeb osób z niepełnosprawnością. 

p) Inicjowanie i popieranie międzynarodowej współpracy sprzyjającej  statutowym celom Fundacji. 

q) Wspieranie działań związanych z promocją regionu, rozwojem turystyki oraz z  ochroną miejsc pamięci i zabytków w regionie.

r) Prowadzenie specjalistycznych bibliotek. 

s) Działania na rzecz szkolenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych  nauczycieli, instruktorów rehabilitacji, innych osób pracujących z osobami z  niepełnosprawnością i na rzecz osób z niepełnosprawnością, a także rodziców i  opiekunów osób z niepełnosprawnością. 

t) Inicjowanie i opiniowanie regulacji prawnych dotyczących niewidomych.  u) Prowadzenie działalności edukacyjnej i promocyjnej na rzecz niewidomych i  niesłyszących z wykorzystaniem środków masowego przekazu i własnych  publikacji. 

2. Działalność Fundacji wymieniona w ust. 1, z wyjątkiem pkt. a i l może być  prowadzona zarówno jako odpłatna i nieodpłatna. W przypadku pkt. a i l będzie ona  prowadzona wyłącznie nieodpłatnie.  

§ 7 

1. Wymienione cele Fundacja realizuje poprzez: 

a) skupianie wokół celów statutowych Fundacji przedstawicieli nauki, edukacji,  promocji i mediów, w kraju i za granicą, 

b) inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej, 

c) współpracę z organizacjami działającymi w zakresie objętym celami  statutowymi Fundacji, w szczególności z instytucjami publicznymi,  instytucjami kulturalno-oświatowymi, samorządami, szkołami wyższymi i  organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą, 

d) organizowanie lub finansowanie: 

− konferencji, seminariów, sympozjów, szkoleń, targów, imprez promocyjnych  lub edukacyjnych, 

− działalności propagatorskiej, informacyjnej i wydawniczej w zakresie celów  statutowych fundacji, 

− spotkań, prezentacji, wystaw, ekspozycji, konkursów, festiwali, koncertów, − imprez turystycznych, kulturalnych i sportowych, 

− akcji propagujących kształcenie i samokształcenie, inicjatywę społeczną i  aktywność zawodową w tym zakresie, 

e) udzielanie informacji lub pomocy edukacyjnej i szkoleniowej, 

f) promowanie, organizowanie i koordynowanie krajowych i międzynarodowych  przedsięwzięć w zakresie celów statutowych Fundacji, 

g) prowadzenie działalności gospodarczej w rozmiarach służących realizacji  celów statutowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

h) działania lobbingowe wśród przedstawicieli władz ustawodawczych i  wykonawczych wszystkich szczebli w zakresie celów statutowych Fundacji. i) tworzenie i promocję audiodeskrypcji i napisów dla niesłyszących; j) opracowywanie standardów audiodeskrypcji i napisów dla niesłyszących; k) badania i współpracę naukową i naukowo-techniczną z ośrodkami w kraju i za  granicą; 

l) lobbing wśród przedstawicieli władz ustawodawczych i wykonawczych  wszystkich szczebli w zakresie realizacji celów statutowych; 

m) opracowywanie raportów, planów, dokumentacji, opinii, ekspertyz, strategii,  programów, projektów, prognoz dotyczących zagadnień związanych z  dostępnością kultury i sztuki dla osób z niepełnosprawnością;

n) tworzenie, prowadzenie, wydawanie informatorów, czasopism, książek,  filmów, audycji i innych publikacji multimedialnych; 

o) tworzenie i prowadzenie strony internetowej, forum, listy dyskusyjnej; p) prowadzenie innych niezbędnych działań służących realizacji celów  statutowych; 

q) gromadzenie i przekazywanie majątku zgodnie z przyjętymi celami. 

Rozdział III 

Majątek i dochody Fundacji 

§ 8 

1. Majątek Fundacji stanowi wniesiony przez fundatorów Fundusz Założycielski w  kwocie pieniężnej 1000 zł, słownie: jeden tysiąc złotych oraz mienie nabyte przez  Fundację w toku jej działania. 

2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. 

4. Działalność Fundacji finansowana jest ze środków pochodzących z: a) majątku własnego Fundacji, 

b) darowizn, spadków, zapisów, 

c) subwencji, dotacji i dopłat, 

d) grantów, 

e) dochodów ze zbiórek lub imprez, 

f) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, 

g) oprocentowania rachunków bankowych i opłat, z zysków ze sprzedaży i posiadania obligacji skarbowych skarbu państwa, 

h) zaciągania pożyczek, 

k) dochodów z własnej działalności odpłatnej. 

5. Fundacja zobowiązuje się uwzględniać życzenia ofiarodawców co do przeznaczenia  przekazywanych Fundacji sum pieniężnych lub środków rzeczowych. 6. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na  działalność statutową. 

§ 9 

1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy  pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia  albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami  bliskimi 

2. Fundacja nie może przekazywać swojego majątku na rzecz członków organów lub  pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób  trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na  preferencyjnych warunkach. 

3. Fundacja nie może wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków organów lub  pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób  trzecich.

Rozdział IV 

Organy Fundacji 

§ 10 

Organami Fundacji są: 

a) Rada Fundatorów, 

b) Rada Fundacji, 

c) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem. 

§ 11 

1. Rada Fundatorów składa się z Fundatorów. 

2. Fundator może być członkiem Zarządu. Na czas pełnienia funkcji członka Zarządu,  członkostwo w Radzie Fundatorów nie ulega zawieszeniu. 

3. Rada Fundatorów jednomyślnie: 

a) powołuje na okres pięcioletniej kadencji członków Zarządu, w tym prezesa i wiceprezesa, 

b) nadaje regulamin działania Zarządu, 

c) zwołuje posiedzenia Rady lub Zarządu, 

d) podejmuje decyzje w sprawie zmiany Statutu, rozwiązania Fundacji,  połączenia Fundacji z inną fundacją, przystąpienia do spółki lub jej powołania, e) odwołuje członków Zarządu, 

f) podejmuje decyzje w formie uchwał. 

§ 12 

1. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Rada Fundacji składająca się z od dwóch do pięciu osób, powołanych i odwoływanych przez Radę Fundatorów. 

2. Rada Fundacji: 

a) opiniuje przedstawione przez Zarząd roczne plany i sprawozdania z działalności Fundacji, 

b) nadzoruje działalność Zarządu i podległych mu jednostek organizacyjnych, a w  szczególności sprawdza zgodność podejmowanych działań z celami Fundacji, c) kontroluje stan majątkowy i wyniki ekonomiczne Fundacji, 

d) jednomyślnie podejmuje decyzje w formie uchwał. 

3. Kadencja Rady Fundacji trwa cztery lata. Funkcję członka Rady Fundacji można  pełnić przez kolejne kadencję. 

§ 13 

Zarząd składa się z dwóch osób, w tym prezesa i wiceprezesa. 

1. Odwołanie następuje w tym samym trybie, co powołanie. 

2. Jeżeli z upływem kadencji nowy skład osobowy Zarządu nie jest powołany,  dotychczasowy Zarząd pełni swe funkcje do chwili objęcia ich przez nowy Zarząd.

3. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają wszyscy członkowie Zarządu,  działający łącznie. 

4. Stosunki między Fundacją a poszczególnymi członkami Zarządu mogą zostać  uregulowane indywidualnymi kontraktami menedżerskimi, umowami  cywilnoprawnymi lub umowami o pracę. 

5. Do kompetencji Zarządu należy: 

a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, 

b) realizacja celów statutowych, 

c) sporządzanie planów pracy i budżetu, 

d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, 

e) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, 

f) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia, g) uchwalenie struktury organizacyjnej Fundacji. 

6. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z  działalności Fundacji. 

7. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie za realizację celów statutowych prowadzoną przez Fundację. 

8. Zarząd jednogłośnie podejmuje decyzje w formie uchwał. 

Rozdział V 

Likwidacja Fundacji 

§ 15 

1. Fundacja ulega rozwiązaniu w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana,  lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

2. Decyzje w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundatorów. 3. Zmiana statutu wymaga jednomyślnej decyzji Rady Fundatorów. 

Rozdział VI 

Przepisy końcowe 

§ 16 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla Krakowa  Śródmieścia – XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS. 

Podpisy Fundatorów: 

Anna Jankowska 

Agata Psiuk